Ubytování Jeseníky

Veřejné obchodní podmínky

ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU:

 1. firma Hotel STARÝ MLÝN IČO 27811166, se sídlem na adrese K Vodě 15, 790 01 Jeseník, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložka 52458 (dále jen jako „Hotel“)
 2. objednatel – jako fyzická či právnická osoba (dále jen „Host“). Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové hosty a agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:

 1. Rezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné písemně, tj. emailem či telefonicky
 2. Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Hotel písemně tedy emailem potvrdí Hostovi provedenou rezervaci nebo automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem.
 3. Rezervace je dokončena uhrazením celkové částky, popř. zálohy ve výši 50%, za objednané ubytování a služby a to platbou pomocí platební karty, bankovním převodem nebo úhradou v hotovosti. Mohou být stanoveny individuální podmínky.
 4. V případě, že Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu 3., Hotel nemusí ubytování a služby poskytnout.
 5. Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany.

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 1. Cena je uvedena za pokoj na jednu noc, včetně snídaně, pokud Host nezvolí jinak.
 2. V ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 10%. Městský poplatek ve výši 30,-Kč/osoba na noc není zahrnut v ceně v ubytování a platí se na místě při příjezdu.
 3. Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit pouze písemnou formou, tedy emailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.
 4. Při zrušení rezervace, který byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.
 5. Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.
 6. Ubytování je možné na místě uhradit v hotovosti či platební kartou.
 7. Hotel si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty Hosta až do výše celkové částky za ubytování.
 8. Při zrušení pobytu méně než 7 dní před příjezdem činí storno poplatek 50% z celkové ceny pobytu.
 9. V případě nedojezdu Hosta je rezervace stornována a Hotel je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt Hosta.

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

 1. Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně jako vybavení společných prostor.
 2. Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena hotelem.
 3. Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu n hotelu, aby mohla být sjednána náprava.
 4. Host je povinen nejpozději v den příjezdu uhradit náklady spojené s využitím ubytovacích služeb Hotelu, nejpozději v den odjezdu je pak Host povinen uhradit ostatní náklady – doplňkové služby (sauna, restaurační služby a jiné hotelové služby), nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neuhrazení částky je Hotel oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty hosta po jeho odjezdu.
 5. Host může odstoupit od smlouvy na základě storno podmínek nebo v případě, že Hotel neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu hotelu.
 6. Doba přihlášení do hotelu (check-in) je od 14:00 hod. v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s Hotelem a může být zpoplatněno.
 7. Doba odhlášení (check-out) je do 10:00 hod. v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné po dohodě s hotelem a může být zpoplatněno.
 8. Celý hotel je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji i prostorách hotelu opravňuje Hotel, aby Hostovi naúčtoval náklady ve výši 3.000,-Kč za vyčištění pokoje či prostor Hotelu. Kouření je možné pouze před Hotelem k místě tomu vyhrazeným.
 9. V rozmezí od 22:00 do 6.00 hod. je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážného porušení tohoto pravidla může Hotel penalizovat hosty finanční pokutou až do výše 5.000,-Kč nebo v nutných případech volat policii.

UBYTOVÁNÍ S DOMÁCÍM MAZLÍČKEM:

 1. Psům a jiným zvířatům je zakázán vstup do prostor wellness, pískoviště a okolí dětského hřiště
 2. Za zvíře zodpovídá v plném rozsahu majitel zvířete
 3. Psi a jiná zvířata se nesmí nechat odpočívat/ležet na lůžku a nesmí zůstat sami na pokoji
 4. Ve všech veřejných prostorách hotelu musí být každý pes na vodítku
 5. Hosté jsou povinni po svých psech uklízet v okolí hotelu psí exkrementy
 6. Hosté jsou povinni zajisti, aby pes nikterak neobtěžoval ostatní hotelové hosty např. štěkáním
 7. V případě jakéhokoliv poškození hotelového zařízení zvířetem je klient povinen zaplatit škodu v plné výši
 8. Úklid a kontrola pokoje, kde je host ubytován i se zvířetem musí být umožněna alespoň jednou denně pro případné zjištění škod či nadměrného znečištění

Za výše uvedené porušení pravidel a opatření, vyjma přímého poškození majetku, které je účtováno hostu v plné výši, bude hostovi účtována částka až ve vši 1.000,-Kč

PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU:

 1. Hotel je povinen pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu Hotelu.
 2. V případě, že Hotel nemůže Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, má Hotel povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 1. Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2023 a Hotel si vyhrazuje práva jejich změn a Host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.
 2. Hotel shromažďuje osobní údaje Hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.

REKLAMACE A INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ:

 1. Host je oprávněn reklamovat u ubytovatele kvalitu poskytnutého ubytování nebo služeb, pokud jejich kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají rozsahu, kvalitě a podmínkám uvedeným v rezervaci. Ubytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a v případě oprávněné reklamace zabezpečit nápravu vadného stavu. Reklamaci je host povinen uplatnit u ubytovatele bez zbytečného odkladu po tom, co zjistí vadné poskytnutí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 2. Informace o mimosoudním řešení sporů – subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů (ADR) mezi provozovatelem a klientem vyplývajících z poskytování ubytování a s tím souvisejících služeb (spotřebitelské spory) je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Cyklohotel STARÝ MLÝN v Jeseníku hodnocení